Frysk

Fryske reklamepriiskommisje

Stimulearjen fan it brûken fan it Frysk (ek Fryske streektalen) yn reklameboadskippen op radio en televyzje. As dat mooglik is ek yn de skreaune media.

Lês fierder…

Taaldiskriminaasje

De Ried fan de Beweging hat ôfspraken makke mei Tûmba oer de ôfhanneling fan klachten oer taaldiskriminaasje. As in klacht oer taaldiskriminaasje by de RfdFB ynkomt, jout de RfdFB de kleier it advys om de klacht oan Tûmba foar te lizzen.

Lês fierder…

It Bestjoer

It bestjoer Lês fierder…

www.itnijs.nl

Nijs yn it Frysk, op ien hiemside. It Frysk hat him de lêste desennia ûntwikkele ta in folsleine kultuertaal, mar bûten Omrop Fryslân wurdt der noch net folle Frysk yn it nijs brûkt. Lês fierder…

Goedfrysk.nl

De Ried fan de Fryske Beweging hat in nij projekt: www.goedfrysk.nl.
In protte Friezen prate altyd Frysk en tinke yn it Frysk. Lês fierder…

Euregua

 It selskipsspul Euregua hâld de midden tusken in guozzeboerd en triviant. Der sitte in pear steapels kaartsjes yn mei fragen oer de Fryslannen.   Lês fierder…

De Fear

De Ried fan de Fryske Beweging stekt ien kear yn it jier in persoan of in organisaasje in “Fear yn ’e Broek”

Lês fierder…

Feriening Frysk Underwiis

De Feriening Frysk Underwiis is oprjochte yn 1987. Doe waard betocht dat it 50 jier lyn wie dat it Frysk yn it primêr ûnderwiis tastien waard. Lês fierder…

Meer frysk