Gedichten

Tekeningen en Gedichten (Filmke)

Fûgeltsje mei wyt en swart,
do giest hjir aansen wei.
Want do fljochst nei de sinne ta.
Wat wol ik dan graach mei!

Meer gedichten