Myten

De Wanda-sêge

In skerpe, feninige noardwestewyn jaget grutte grize, grauwe wolkens oer it lân efter de dunen. De wieljende brâning komt hast oan de smelle rige dunen ta. Goare giele skomflokken rôlje oer it smelle strân. It opstowende sân giselet de seekobben dy’t op it strân gjin lijte fine kinne. In inkelde seefûgel slagget it om op ’e wjokken te gean. As in wite warreling wurdt er troch fûle wynpûsters it lân yn blaasd.

Lês fierder…

Gekke Hiske

Der wie ris in boer, dy’t  trije  soannen hie. Ien fan harren wie net sa snoad, dêrom neamden se him Gekke Hiske. No wie it al in pear kear bard dat de boer, as er moarns efter yn ’e skuorre kaam, in bosk strie miste. Sy koene mar net begripe, wa’t dat dochs altyd die.  Lês fierder…

Kening Redbad wegeret it doopsel

In leginde oer Wulfram en Redbad

Yn de keningsseal fan de boarch siet kening Redbad op syn troan en neist him siet syn suster. “Broer”, sei se, “wolsto de fromme Wulfram ûnfange? Hy sil dy fan Kristus fertelle.” De kening seach syn riedslju, de haadlju en de hofdichters dy’t om him hinne stiene, yn ’e eagen. Harren hoegde er neat te freegjen. Fan eltsenien koe er de mienings en gedachten.

Lês fierder…

Meer myten