Wurd stiper fan de Fryske Beweging

Folje it formulier hjirûnder yn om lid te wurden fan de Ried fan de Fryske beweging. Foar €20,- yn it jier stypje jo de Fryske taal en kultuer. Jo krije fjouwer kear yn it jier de Swingel, it tydskrift fan de ried fan de Fryske Beweging. Wy hâlde jo op de hichte fan alderhande Fryske saken middels de nijsbrief en www.itnijs.nl.

Mochten jo fragen haw stjoer in mail nei ynfo@fryskebeweging.nl

Jo kinne ek freon wurde fan de Ried fan de Fryske Beweging en dat is fergees. Klik hjir

Jo namme *

Jo email *

Underwerp

Folje yn it hok hjirûnder jo namme, adres, jo email en bank rekkennûmer yn. Jo krije sa fluch mooglik in wolkomst brief.

Kontaktgegevens

Keetwaltje 1
8921 EV
Ljouwert

T: 058-2138913
E: ynfo@fryskebeweging.nl