Web Analytics

Startpagina fryskprinteboek

Reizen

rondreis afrika goedkoop

welke dag vliegtickets boeken

Blog

mexico rondreizen

huismus-waarneming.nl

Huisje aan zee met hond

kruger national park lodges prices

Viscamping frankrijk

huis huren marbella

Link toevoegen

Natuur

Link toevoegen

Cadeaus

Cadeau voor 12 jarige zoon

Cadeautips moeder

Harry Potter Funko Pops

Link toevoegen

Ouders en Kinderen

Texel vakantie

www.ouderschap.nl

Kraamcadeau

beste kolfapparaat

Lego voor meisjes HUREN

Link toevoegen

Internet

Samsung M5

Nederlandse online casinos

final fantasy xvi Playstation 5

webshop door nowweb

www.linkbuildingtool.be

http://tuinenhuis.net

http://www.onlinebedrijven.be

Domeinboer

Freelance PHP developer

Link toevoegen

Sport

Link toevoegen

Overig

Signaalpuntwestland.nl

Link toevoegen

Laatste pagina's

Wat is Fine Art?

De honden startpagina

e-commerce

boomstronkfrees huren

Boekhouding

Vereniging van Eigenaren

Startpagina Lommel

Stofzuigers

Alles over Funko Pops

Ai Marketing Robot

Link toevoegen

Content


Frysk printeboek
Startside
Fryske Beweging
Mearkes
Leginden
Myten
Folksferhalen
Gedichten
Bernemuzyk
Kontakt
Oer de Fryske Beweging
De Ried fan de Fryske Beweging (RfdFB) is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t in tal organisaasjes by oansletten binne.

Mear oer de Fryske Beweging

Fideo's
Alle Fideo's

Nijs fan Itnijs.nl
RSS
Sneak Preview ‘Karawane’ fan Tryater
08-07-2017
Opfrysker
08-07-2017
Muzykfestivals yn Fryslân op in rychje
08-07-2017
Skriuwers net wiis mei nije opset Gysbert Japicxpriis
08-07-2017
Foarstelling mist op Oerol? Over het IJ Festival komt deroan
08-07-2017
Al it nijs fan www.itnijs.nl

Fideo's
Alle Fideo's

Provinsje Fryslan
 Jaap en de beanstâle
 Rûpelstâltsje
 Readmûtske
Bonenstaak
Jaap en de beanstâle
Der wie ris…

…in earme widdo dy’t mei har soan Jaap yn in lyts hûske wenne. It iennige dat hja besieten wie in melkko. Doe’t de ko te âld wurden wie, stjoerde de mem Jaap derop út om it bist te ferkeapjen. Ûnderweis nei de merk kaam de jonge in frjemdling tsjin.
‘Ik jou dy fiif toverbeannen foar de ko,’ sei de man. Lês fierder…

Repel
Rûpelstâltsje
Der wie ris in earme mûnder dy’t in kreaze dochter hie. Hy rekke tafallich ris mei de kening yn petear en om te swetsen sei er : ‘Ik haw in dochter dy’t fan strie goud spinne kin.’ De kening sei tsjin de mûnder : ‘Dat fyn ik in moaie keunst ; as jo dochter sa tûk is as jo sizze, bring har dan moarn nei myn kastiel, dan sil ik har ris hifkje.’
Lês fierder…

David de Kabouter
Readmûtske
Der wie ris in leaf, lyts famke. Elkenien dy’t har seach, mocht har graach lije, mar har beppe hold wol it aldermeast fan har. Hja wist sljochtwei net wat se it bern allegear jaan moast. Op in dei joech se har in mûtske fan read ferwiel, en om’t it har sa goed stie en hja neat oars mear drage woe, hiet se tenei Readmûtske.
Lês fierder…

Mearkes
Readmûtske
Der wie ris in leaf, lyts famke. Elkenien dy’t har seach, mocht har graach lije, mar har beppe hold wol it aldermeast fan har. Hja wist sljochtwei net wat se it bern allegear jaan moast. Op in dei joech se har in mûtske fan read ferwiel, en om’t it har sa goed stie en hja neat oars mear drage woe, hiet se tenei Readmûtske.
Lês fierder …


De nije klean fan de keizer
Der wie ris… in idele keizer dy’t mar ien soarch yn syn libben hie: hy woe moai klaaid wêze. Sawat alle oeren fan de dei strûpte hy him om en die in oar gewant oan en hy hie der in soad nocht oan om him troch de hoflingen bewûnderje te litten. Der waard yn it hiele lân wakker oer de keizer syn idelheid rabbe, sels oant oer de grinzen.

Lês fierder …


Superpake itensiedt
Op de earste ferdjipping fan in lytse flet wennen Pake en Beppe. Hja wennen dêr al jierren en liken in protte op oare pakes en beppes. Pake hie altyd in grize en sneins in swarte broek oan mei in tear yn ‘e boksen, in wyt of blau boesgroentsje en swarte skuon dy’t sá glommen as waarden se alle dagen poetst (wat ek sa wie).

Lês fierder …


Mearkes

Leginden
Kening Redbad wegeret it doopsel
In leginde oer Wulfram en Redbad

Yn de keningsseal fan de boarch siet kening Redbad op syn troan en neist him siet syn suster. “Broer”, sei se, “wolsto de fromme Wulfram ûnfange? Hy sil dy fan Kristus fertelle.” De kening seach syn riedslju, de haadlju en de hofdichters dy’t om him hinne stiene, yn ’e eagen. Harren hoegde er neat te freegjen. Fan eltsenien koe er de mienings en gedachten.

Lês fierder …


De Wanda-sêge
In skerpe, feninige noardwestewyn jaget grutte grize, grauwe wolkens oer it lân efter de dunen. De wieljende brâning komt hast oan de smelle rige dunen ta. Goare giele skomflokken rôlje oer it smelle strân. It opstowende sân giselet de seekobben dy’t op it strân gjin lijte fine kinne. In inkelde seefûgel slagget it om op ’e wjokken te gean. As in wite warreling wurdt er troch fûle wynpûsters it lân yn blaasd.

Lês fierder …


Rixt fan It Oerd
Hja wenne op It Amelân, yn in rûch gebiet mei de namme It Oerd. Op it uterste puntsje yn it easten fan it eilân hie se har hutte boud, dêr’t hast gjin minsken wenje koene. By kriezende seefûgels en sikkeldunen dy’t wiskje en kuierje yn de nea rêstende wyn fûn se in skeamel thús, ferlitten en ferlern as se wie.

Lês fierder …


Mear leginden

Folksferhalen
De Wanda-sêge
In skerpe, feninige noardwestewyn jaget grutte grize, grauwe wolkens oer it lân efter de dunen. De wieljende brâning komt hast oan de smelle rige dunen ta. Goare giele skomflokken rôlje oer it smelle strân. It opstowende sân giselet de seekobben dy’t op it strân gjin lijte fine kinne. In inkelde seefûgel slagget it om op ’e wjokken te gean. As in wite warreling wurdt er troch fûle wynpûsters it lân yn blaasd.

Lês fierder …


Blauburd
Der wie ris… in rike en machtige lânhearre dy’t yn Frankryk wenne en in protte boerepleatsen besiet, in soad lân en in bjuster moai kastiel. Syn namme wie Blauburd. Dat wie net syn wiere namme, it wie in tanamme dy’t er te tankjen hie oan syn lang, rûch, swart burd dêr’t in blauwe glâns oer lei. Hy wie hiel himmel en ynnimmend, mar der wie wat oan him wat makke, dat de minsken in bytsje skruten fan him wiene en wêrtroch’t se harren by him net rjocht noflik fielden. Blauburd wie faak oan it oarlogjen en as er dat die, liet er syn frou noed stean foar it kastiel, dat wol sizze dat hja húswarje moast – ‘kastielwarje’ yn dit gefal.

Lês fierder …


De heksehoale fan Molkwar
Yn ‘e buert fan Molkwar wenne in boer dy’t gjin inkele sin sizze koe sûnder op syn minst ienkear te flokken. No ja, ienkear: fakentiids fleach de iene ferwinsking nei de oare him oer de lippen. Sa hie dat net altyd west.

Lês fierder …


Mear folksferhalen

De Wolf en de sân geitsjes
Der wie ris in âld geit dy’t sân jonge geitsjes hie. Hy wie der tige mâl mei, lykas elke mem mâl mei har berntsjes is. Op in dei soe se de bosk yn om iten te heljen. Mar earst rôp se har berntsjes by har en sei: ‘Leave bern, ik gean nei de bosk.

Lês fierder

Goedfrysk.nl
De Ried fan de Fryske Beweging hat in nij projekt mei de namme www.goedfrysk.nl. In protte Friezen prate altyd Frysk en tinke yn it Frysk. Lês fierder

FlickR
Alle foto's
Fryske flaggeFjouwer fryslannenPro Frisia
Fryske siswizen
“Ien âlder kin better seis bern ûnderhalde as seis bern ien âlder.”
“Alles wat liket is noch net wier”
“Bûter brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin is gjin oprjochte fries”  Grutte Pier
“Alles kin, behalven in neakene keardel yn ‘e bûse skite”
“Garjen en sparjen makket stiennen bargen fet”
Hyves
Ik bin in Fries!
Fryslân Boppe
Frysk foar it libben
Facebook
Profyl Fryske Beweging
I love Fryslân
Dyn Âlde Eare, O Fryske Grûn!
Interessante links
It Nijs
Goed Frysk
Euregua

Link toevoegen

content


Frysk printeboek
Startside
Fryske Beweging
Mearkes
Leginden
Myten
Folksferhalen
Gedichten
Bernemuzyk
Kontakt
Oer de Fryske Beweging
De Ried fan de Fryske Beweging (RfdFB) is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t in tal organisaasjes by oansletten binne.

Mear oer de Fryske Beweging

Fideo's
Alle Fideo's

Nijs fan Itnijs.nl
RSS
Erfskip Willem Wilmink nei it museum
19-03-2013
It demokratysk deficit fan Nederlân nei Europa?
19-03-2013
Bedoarn !?
19-03-2013
Famkes mishannelje op ‘e nij
19-03-2013
Reboelje om Syprioatyske sparjilden
19-03-2013
Al it nijs fan www.itnijs.nl

Fideo's
Alle Fideo's

Provinsje Fryslan
 Jaap en de beanstâle
 Rûpelstâltsje
 Readmûtske
Bonenstaak
Jaap en de beanstâle
Der wie ris…

…in earme widdo dy’t mei har soan Jaap yn in lyts hûske wenne. It iennige dat hja besieten wie in melkko. Doe’t de ko te âld wurden wie, stjoerde de mem Jaap derop út om it bist te ferkeapjen. Ûnderweis nei de merk kaam de jonge in frjemdling tsjin.
‘Ik jou dy fiif toverbeannen foar de ko,’ sei de man. Lês fierder…

Repel
Rûpelstâltsje
Der wie ris in earme mûnder dy’t in kreaze dochter hie. Hy rekke tafallich ris mei de kening yn petear en om te swetsen sei er : ‘Ik haw in dochter dy’t fan strie goud spinne kin.’ De kening sei tsjin de mûnder : ‘Dat fyn ik in moaie keunst ; as jo dochter sa tûk is as jo sizze, bring har dan moarn nei myn kastiel, dan sil ik har ris hifkje.’
Lês fierder…

David de Kabouter
Readmûtske
Der wie ris in leaf, lyts famke. Elkenien dy’t har seach, mocht har graach lije, mar har beppe hold wol it aldermeast fan har. Hja wist sljochtwei net wat se it bern allegear jaan moast. Op in dei joech se har in mûtske fan read ferwiel, en om’t it har sa goed stie en hja neat oars mear drage woe, hiet se tenei Readmûtske.
Lês fierder…

Mearkes
Superpake itensiedt
Op de earste ferdjipping fan in lytse flet wennen Pake en Beppe. Hja wennen dêr al jierren en liken in protte op oare pakes en beppes. Pake hie altyd in grize en sneins in swarte broek oan mei in tear yn ‘e boksen, in wyt of blau boesgroentsje en swarte skuon dy’t sá glommen as waarden se alle dagen poetst (wat ek sa wie).

Lês fierder …


Toarnroaske
Lang ferlyn wiene der ris in kening en in keninginne dy’t alle dagen tsjin inoar seine: ‘Och, hiene wy mar in berntsje!’, mar hja krigen gjint.

          Op in dei, doe’t de keninginne oan it baaien west hie yn de keninklike fiver en har op ‘e wâl stie ôf te droegjen, kaam der in kikkert ta it wetter út krûpen en prate tsjin har mei de wurden: ‘Jo winsk sil útkomme; ear’t der in jier om is, sille jo in dochter te wrâld bringe.’

Lês fierder …


JISKEPÛSTER
Der wie ris…in ûngelokkich famke. Hja wie net lokkich omdat har mem dea wie, har heit mei in oare frou troud wie – in widdo mei twa dochters – en om’t har styfmem har net lije mocht.

Lês fierder …


Mearkes

Leginden
Kening Redbad wegeret it doopsel
In leginde oer Wulfram en Redbad

Yn de keningsseal fan de boarch siet kening Redbad op syn troan en neist him siet syn suster. “Broer”, sei se, “wolsto de fromme Wulfram ûnfange? Hy sil dy fan Kristus fertelle.” De kening seach syn riedslju, de haadlju en de hofdichters dy’t om him hinne stiene, yn ’e eagen. Harren hoegde er neat te freegjen. Fan eltsenien koe er de mienings en gedachten.

Lês fierder …


Rixt fan It Oerd
Hja wenne op It Amelân, yn in rûch gebiet mei de namme It Oerd. Op it uterste puntsje yn it easten fan it eilân hie se har hutte boud, dêr’t hast gjin minsken wenje koene. By kriezende seefûgels en sikkeldunen dy’t wiskje en kuierje yn de nea rêstende wyn fûn se in skeamel thús, ferlitten en ferlern as se wie.

Lês fierder …


De Wanda-sêge
In skerpe, feninige noardwestewyn jaget grutte grize, grauwe wolkens oer it lân efter de dunen. De wieljende brâning komt hast oan de smelle rige dunen ta. Goare giele skomflokken rôlje oer it smelle strân. It opstowende sân giselet de seekobben dy’t op it strân gjin lijte fine kinne. In inkelde seefûgel slagget it om op ’e wjokken te gean. As in wite warreling wurdt er troch fûle wynpûsters it lân yn blaasd.

Lês fierder …


Mear leginden

Folksferhalen
Blauburd
Der wie ris… in rike en machtige lânhearre dy’t yn Frankryk wenne en in protte boerepleatsen besiet, in soad lân en in bjuster moai kastiel. Syn namme wie Blauburd. Dat wie net syn wiere namme, it wie in tanamme dy’t er te tankjen hie oan syn lang, rûch, swart burd dêr’t in blauwe glâns oer lei. Hy wie hiel himmel en ynnimmend, mar der wie wat oan him wat makke, dat de minsken in bytsje skruten fan him wiene en wêrtroch’t se harren by him net rjocht noflik fielden. Blauburd wie faak oan it oarlogjen en as er dat die, liet er syn frou noed stean foar it kastiel, dat wol sizze dat hja húswarje moast – ‘kastielwarje’ yn dit gefal.

Lês fierder …


De heksehoale fan Molkwar
Yn ‘e buert fan Molkwar wenne in boer dy’t gjin inkele sin sizze koe sûnder op syn minst ienkear te flokken. No ja, ienkear: fakentiids fleach de iene ferwinsking nei de oare him oer de lippen. Sa hie dat net altyd west.

Lês fierder …


De Wanda-sêge
In skerpe, feninige noardwestewyn jaget grutte grize, grauwe wolkens oer it lân efter de dunen. De wieljende brâning komt hast oan de smelle rige dunen ta. Goare giele skomflokken rôlje oer it smelle strân. It opstowende sân giselet de seekobben dy’t op it strân gjin lijte fine kinne. In inkelde seefûgel slagget it om op ’e wjokken te gean. As in wite warreling wurdt er troch fûle wynpûsters it lân yn blaasd.

Lês fierder …


Mear folksferhalen

De Wolf en de sân geitsjes
Der wie ris in âld geit dy’t sân jonge geitsjes hie. Hy wie der tige mâl mei, lykas elke mem mâl mei har berntsjes is. Op in dei soe se de bosk yn om iten te heljen. Mar earst rôp se har berntsjes by har en sei: ‘Leave bern, ik gean nei de bosk.

Lês fierder

Goedfrysk.nl
De Ried fan de Fryske Beweging hat in nij projekt mei de namme www.goedfrysk.nl. In protte Friezen prate altyd Frysk en tinke yn it Frysk. Lês fierder

/index.php/wurd-lid/
FlickR
Alle foto's
Fryske flaggeFjouwer fryslannenPro Frisia
Fryske siswizen
“Ien âlder kin better seis bern ûnderhalde as seis bern ien âlder.”
“Alles wat liket is noch net wier”
“Bûter brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin is gjin oprjochte fries”  Grutte Pier
“Alles kin, behalven in neakene keardel yn ‘e bûse skite”
“Garjen en sparjen makket stiennen bargen fet”
Hyves
Ik bin in Fries!
Fryslân Boppe
Frysk foar it libben
Facebook
Profyl Fryske Beweging
I love Fryslân
Dyn Âlde Eare, O Fryske Grûn!
Interessante links
It Nijs
Goed Frysk
Euregua

Link toevoegen

Emigreren

Huis Spanje

Link toevoegen

SEO

Powerseo

Linkbuilding bureau

Wat doet een SEO specialist?

SEO-cursus: volg gratis de cursus

Link toevoegen

webshops

antibiotica chlamydia kopen

pharmaholland.com

satisfyer toy

kamagra. bestellen.

fatbije

snelle spiergroei anabolen

Link toevoegen

tweedehands

man zoekt man

Link toevoegen

Andere startpagina

autivision.nl

chinatotaal.com

horecademarke.nl

recyclop.be

weddingplanningnoordnederland.nl

soulwriting.nl

Link toevoegen

Fryskprinteboek Blog

Link toevoegen

lifestyle

Michelvanrijn

http://www.watdoen.be

Link toevoegen

ontspanning

erotic massage amsterdam amsterdam

Link toevoegen

amsterdam

amsterdam independent escort

Link toevoegen

linkbuilding

Link toevoegen

B2b

Trivec.eu

Link toevoegen

uitgaan

haarlem stappen

Link toevoegen

zakelijk

kvk inschrijven kosten

inschrijfadres voor een zakelijk adres

kvk adres afschermen

Link toevoegen

medisch

viagra bestellen morgen in huis

kamajelly

Laserapparatuur voor ontharing

http://www.kamagra-kopen.nl

Link toevoegen

adult

escort den bosch

Link toevoegen

Verzekeringen

Link toevoegen

Mobiliteit

Goedkope occasions

Link toevoegen

Familie

Link toevoegen

Diensten

KUMATECH agvs

allround fotograaf in noord nederland

angelsexclusive

Taxi Leiderdorp Schiphol

Taxi Leiderdorp

amsterdam escort

deonlinestart.nl

japanse escort

Bedrijven Noord-Holland

online advertentie

Logistiek uitbesteden

Link toevoegen

Opleidingen en Cursussen

https://www.techniekopleiding.nl/omscholen/elektromonteur/

Link toevoegen

Beauty en verzorging

Wasbaar maandverband

Professioneel IPL laserapparaat

Link toevoegen

Webwinkels

Zelf cholesterol meten

ratten verjagen met geluid

Gefeliciteerd stickers

Link toevoegen

Huis en tuin

larven van lieveheersbeestjes kopen

welke waterontharder

Opvouwbare Trap

tuinhuis met slaapkamer

http://beste-review.nl

geometrische vlakken schilderen

Boomstronk verwijderen met de hand

elektrische kachel badkamer

isolatieploeg

tuinmeubels almelo

hoe monteer je akoestische panelen

Link toevoegen

Hobby

diamond painting accessoires

Graffitifun

Graffiti workshop

Graffiti kinderfeestje

Graffiti kinderfeestje

Link toevoegen

Webdesign

Adoop

Link toevoegen

Bedrijven

beste bedrijven

www.bedrijven-start.nl

Link toevoegen

Gezondheid

Cobra pillen

kamagra kopen

dapoxetine kopen

arganolie nagels

Link toevoegen

Kantoor

A4 stickervellen

Link toevoegen

Baby

Doudou

Kinderbehang Dieren

Wigiwama

Link toevoegen

Vervoer

Garage lommel

Brain taxi

Raccoon Motors

Link toevoegen

Planning

Inserts

Link toevoegen

Hosting

Sitihost.nl

Dedicated server

Link toevoegen

Bedrijfsnaamborden

Bedrijfsborden

Link toevoegen

Auto

5w30 motorolie

file

Link toevoegen

Klussen

Radiaalzaag

Palenboor kopen

Link toevoegen

Webdesign en SEO

Bink online

Link toevoegen

Computers & Electronica

Refurbished laptop

Creality ender 3 neo

Link toevoegen

Algemeen

Energielabel Advies

Exact Consultant

Stobben Frezen

Travelkleding Dames

Sleutelhanger met naam bestellen

Link toevoegen

Voeding

Cashews

Link toevoegen

Workshop

Workshop persoonlijke ontwikkeling

Link toevoegen

Diversen

Tuinarchitect

Bezoek hagia sophia

Kleine gebakjes recept

Link toevoegen

Spellen

How to get rid of gamban

Link toevoegen

Kinderen

Link toevoegen

Ondergoed

Wat is lingerie

Link toevoegen

Feesten en partijen

Partyboot rotterdam

Link toevoegen

Witgoed

Miniwitgoed.nl

Link toevoegen

Fotografie

Link toevoegen

Telefonie

Link toevoegen

Energie

smallchangebigdeal

Link toevoegen

Eten en drinken

sate haarlem

privé diner

mobiele koffiebar

Link toevoegen

Werken

personeelsdiensten emmen

Link toevoegen

Financieel

maandlasten lening berekenen

AVG bewerkersovereenkomst

Link toevoegen

Bouwen

Verrijdbare heftafel

Link toevoegen

Wonen

Schapenvacht

aardwarmtepomp installeren

huur woning

naambord huis

Debesteshopper.nl

Mango hout planken

Hout behang

Kunststof kozijnen

Duurzame muurverf

Zwarte wcrolhouder

Laadpaal lease

Kozijnenexpert

Kelderdicht.nl

Installatiegids

Verhuisshop schagen

Zwarte schimmel gezondheid

Link toevoegen

Lifestyle

Coming lifestyle

Dutch lifestyle

Lifestyle coaching

Outdoor lifestyle

Lifestyle winkels

Winkels lifestyle

Link toevoegen

Vacatures

Recruitment Amsterdam

Link toevoegen

Fietsen

Mtb verlichting

Link toevoegen

Fitness

Bekende personal trainer

tamoxifen handelsname

Link toevoegen

Vergelijken

Prijsverschil

Link toevoegen

Handwerken

Activiteitenkubus

Link toevoegen

Vakantie

visum turkije goedkoop

Reis boeken

Link toevoegen

Mode

Dames sieraden- Aramat Jewels NL

bruiloft jurkjes

boutique hotel goud en zilver

Katten sieraden

elegancki bialy top

Link toevoegen

Vrienden

Bloemen van keramiek

Domeinnaam verkopen

Link toevoegen

Datum laatste wijziging: 10-07-2024

Aanmaakdatum: 08-06-2022

Rubrieken: 73

Links: 187

Link toevoegen