Web Analytics

content

content


Frysk printeboek
Startside
Fryske Beweging
Mearkes
Leginden
Myten
Folksferhalen
Gedichten
Bernemuzyk
Kontakt
Oer de Fryske Beweging
De Ried fan de Fryske Beweging (RfdFB) is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t in tal organisaasjes by oansletten binne.

Mear oer de Fryske Beweging

Fideo's
Alle Fideo's

Nijs fan Itnijs.nl
RSS
Erfskip Willem Wilmink nei it museum
19-03-2013
It demokratysk deficit fan Nederlân nei Europa?
19-03-2013
Bedoarn !?
19-03-2013
Famkes mishannelje op ‘e nij
19-03-2013
Reboelje om Syprioatyske sparjilden
19-03-2013
Al it nijs fan www.itnijs.nl

Fideo's
Alle Fideo's

Provinsje Fryslan
 Jaap en de beanstâle
 Rûpelstâltsje
 Readmûtske
Bonenstaak
Jaap en de beanstâle
Der wie ris…

…in earme widdo dy’t mei har soan Jaap yn in lyts hûske wenne. It iennige dat hja besieten wie in melkko. Doe’t de ko te âld wurden wie, stjoerde de mem Jaap derop út om it bist te ferkeapjen. Ûnderweis nei de merk kaam de jonge in frjemdling tsjin.
‘Ik jou dy fiif toverbeannen foar de ko,’ sei de man. Lês fierder…

Repel
Rûpelstâltsje
Der wie ris in earme mûnder dy’t in kreaze dochter hie. Hy rekke tafallich ris mei de kening yn petear en om te swetsen sei er : ‘Ik haw in dochter dy’t fan strie goud spinne kin.’ De kening sei tsjin de mûnder : ‘Dat fyn ik in moaie keunst ; as jo dochter sa tûk is as jo sizze, bring har dan moarn nei myn kastiel, dan sil ik har ris hifkje.’
Lês fierder…

David de Kabouter
Readmûtske
Der wie ris in leaf, lyts famke. Elkenien dy’t har seach, mocht har graach lije, mar har beppe hold wol it aldermeast fan har. Hja wist sljochtwei net wat se it bern allegear jaan moast. Op in dei joech se har in mûtske fan read ferwiel, en om’t it har sa goed stie en hja neat oars mear drage woe, hiet se tenei Readmûtske.
Lês fierder…

Mearkes
Superpake itensiedt
Op de earste ferdjipping fan in lytse flet wennen Pake en Beppe. Hja wennen dêr al jierren en liken in protte op oare pakes en beppes. Pake hie altyd in grize en sneins in swarte broek oan mei in tear yn ‘e boksen, in wyt of blau boesgroentsje en swarte skuon dy’t sá glommen as waarden se alle dagen poetst (wat ek sa wie).

Lês fierder …


Toarnroaske
Lang ferlyn wiene der ris in kening en in keninginne dy’t alle dagen tsjin inoar seine: ‘Och, hiene wy mar in berntsje!’, mar hja krigen gjint.

          Op in dei, doe’t de keninginne oan it baaien west hie yn de keninklike fiver en har op ‘e wâl stie ôf te droegjen, kaam der in kikkert ta it wetter út krûpen en prate tsjin har mei de wurden: ‘Jo winsk sil útkomme; ear’t der in jier om is, sille jo in dochter te wrâld bringe.’

Lês fierder …


JISKEPÛSTER
Der wie ris…in ûngelokkich famke. Hja wie net lokkich omdat har mem dea wie, har heit mei in oare frou troud wie – in widdo mei twa dochters – en om’t har styfmem har net lije mocht.

Lês fierder …


Mearkes

Leginden
Kening Redbad wegeret it doopsel
In leginde oer Wulfram en Redbad

Yn de keningsseal fan de boarch siet kening Redbad op syn troan en neist him siet syn suster. “Broer”, sei se, “wolsto de fromme Wulfram ûnfange? Hy sil dy fan Kristus fertelle.” De kening seach syn riedslju, de haadlju en de hofdichters dy’t om him hinne stiene, yn ’e eagen. Harren hoegde er neat te freegjen. Fan eltsenien koe er de mienings en gedachten.

Lês fierder …


Rixt fan It Oerd
Hja wenne op It Amelân, yn in rûch gebiet mei de namme It Oerd. Op it uterste puntsje yn it easten fan it eilân hie se har hutte boud, dêr’t hast gjin minsken wenje koene. By kriezende seefûgels en sikkeldunen dy’t wiskje en kuierje yn de nea rêstende wyn fûn se in skeamel thús, ferlitten en ferlern as se wie.

Lês fierder …


De Wanda-sêge
In skerpe, feninige noardwestewyn jaget grutte grize, grauwe wolkens oer it lân efter de dunen. De wieljende brâning komt hast oan de smelle rige dunen ta. Goare giele skomflokken rôlje oer it smelle strân. It opstowende sân giselet de seekobben dy’t op it strân gjin lijte fine kinne. In inkelde seefûgel slagget it om op ’e wjokken te gean. As in wite warreling wurdt er troch fûle wynpûsters it lân yn blaasd.

Lês fierder …


Mear leginden

Folksferhalen
Blauburd
Der wie ris… in rike en machtige lânhearre dy’t yn Frankryk wenne en in protte boerepleatsen besiet, in soad lân en in bjuster moai kastiel. Syn namme wie Blauburd. Dat wie net syn wiere namme, it wie in tanamme dy’t er te tankjen hie oan syn lang, rûch, swart burd dêr’t in blauwe glâns oer lei. Hy wie hiel himmel en ynnimmend, mar der wie wat oan him wat makke, dat de minsken in bytsje skruten fan him wiene en wêrtroch’t se harren by him net rjocht noflik fielden. Blauburd wie faak oan it oarlogjen en as er dat die, liet er syn frou noed stean foar it kastiel, dat wol sizze dat hja húswarje moast – ‘kastielwarje’ yn dit gefal.

Lês fierder …


De heksehoale fan Molkwar
Yn ‘e buert fan Molkwar wenne in boer dy’t gjin inkele sin sizze koe sûnder op syn minst ienkear te flokken. No ja, ienkear: fakentiids fleach de iene ferwinsking nei de oare him oer de lippen. Sa hie dat net altyd west.

Lês fierder …


De Wanda-sêge
In skerpe, feninige noardwestewyn jaget grutte grize, grauwe wolkens oer it lân efter de dunen. De wieljende brâning komt hast oan de smelle rige dunen ta. Goare giele skomflokken rôlje oer it smelle strân. It opstowende sân giselet de seekobben dy’t op it strân gjin lijte fine kinne. In inkelde seefûgel slagget it om op ’e wjokken te gean. As in wite warreling wurdt er troch fûle wynpûsters it lân yn blaasd.

Lês fierder …


Mear folksferhalen

De Wolf en de sân geitsjes
Der wie ris in âld geit dy’t sân jonge geitsjes hie. Hy wie der tige mâl mei, lykas elke mem mâl mei har berntsjes is. Op in dei soe se de bosk yn om iten te heljen. Mar earst rôp se har berntsjes by har en sei: ‘Leave bern, ik gean nei de bosk.

Lês fierder

Goedfrysk.nl
De Ried fan de Fryske Beweging hat in nij projekt mei de namme www.goedfrysk.nl. In protte Friezen prate altyd Frysk en tinke yn it Frysk. Lês fierder

/index.php/wurd-lid/
FlickR
Alle foto's
Fryske flaggeFjouwer fryslannenPro Frisia
Fryske siswizen
“Ien âlder kin better seis bern ûnderhalde as seis bern ien âlder.”
“Alles wat liket is noch net wier”
“Bûter brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin is gjin oprjochte fries”  Grutte Pier
“Alles kin, behalven in neakene keardel yn ‘e bûse skite”
“Garjen en sparjen makket stiennen bargen fet”
Hyves
Ik bin in Fries!
Fryslân Boppe
Frysk foar it libben
Facebook
Profyl Fryske Beweging
I love Fryslân
Dyn Âlde Eare, O Fryske Grûn!
Interessante links
It Nijs
Goed Frysk
Euregua

Link toevoegen

Link toevoegen